تجزیه و تحلیل طراحی صحنه در فیلم های اورسن ولز-اینگماربرگمن و سهراب شهید ثالث
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی